logo
ул. Анны Ахматовой 43
станция метро Осокорки
(044) 22-77-633
(093) 485-73-85
(099) 429-07-97
Ежедневно с 10.00 до 18.00 кроме Воскресенья

СТАТУТ

Громадська організація Міжнародне Об’єднання самоорганізації громадян “Здорове Довголіття”, (скорочена назва «МОЗД», далі по тексту — Об’єднання) є всеукраїнською самоврядною громадською організацією, яка об’єднує громадян України на основі вільного волевиявлення  для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, національно-культурних, творчих та інших спільних інтересів як своїх членів так і переважної більшості народу України для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

ПРОЕКТ

       «ЗАТВЕРДЖЕНО»   

ПРОЕКТ

       «ЗАТВЕРДЖЕНО»                                                          «ЗАРЕЄСТРОВАНО»

Установчими зборами                                                   «Міністерство юстиції України»                                 Громадської    організації Міжнародного                                                                          Об’єднання самоорганізації  громадян

“Здорове довголіття ”                                                     Свідоцтво № ___ від «__»________ 2011р.

Протокол зборів № 1

від «___» ____________________  2011р.

Голова зборів __________________                             Начальник управління

С Т А Т У Т

Громадської організації                                                                           ”Міжнародного об’єднання самоорганізації громадян                                ”Здорове довголіття ”.

м. Вінниця.

2011р.

                                                                                     1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.                                                                                                                                        

                                                                            НАЗВА, СТАТУС ТА ЮРИДИЧНА АДРЕСА.

1.1. Громадська організація Міжнародне Об’єднання самоорганізації громадян “Здорове Довголіття”, (скорочена назва «МОЗД», далі по тексту — Об’єднання) є всеукраїнською самоврядною громадською організацією, яка об’єднує громадян України на основі вільного волевиявлення  для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, національно-культурних, творчих та інших спільних інтересів як своїх членів так і переважної більшості народу України для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Об’єднання є неприбутковою неурядовою організацією (НУО) і не ставить перед собою первинну мету одержання прибутку. Усі надходження, кошти та майно використовуються для досягнення статутних цілей та завдань.

1.3. Об’єднання  створене та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.4. Об’єднання набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації у Міністерстві юстиції  згідно з чинним законодавством України.

1.5. Об’єднання укладає від свого імені  угоди, набуває майнових та немайнових прав, несе обов’язки, може бути позивачем та відповідачем у судах, має у власності кошти та інше майно, необхідні для здійснення статутної діяльності.

1.6. Об’єднання має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків в національній та іноземній валютах, печатки, емблему, штампи, бланки, інші реквізити зі своїм найменуванням та символікою, яка реєструється в порядку, передбаченому діючим законодавством.

1.7. Об’єднанняпоширює свою діяльність на територію України, Росії, Білорусії, Молдови, Польщі, Ізраїля США, Канади та інших держав.

1.8 Юридична адресаОб’єднання: м. Вінниця, вул. Грушевського 12, кв. 4, 22000.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОБ’ЄДНАННЯ.

2.1. Основною метою діяльності Об’єднання є:

— соморганізація громадян щодо збереження власного  здоров’я і досягнення якісних змін демографічного стану суспільства задля здорового довголіття кожного на основі забезпечення добробуту, самозбереження здоров’я, утвердження здорового способу життя, використання традиційної народної медицини та інноваційних технологій оздоровлення;

— громадський вплив на державну політику в галузі охорони здоров’я  і здорового довкілля, здійснення громадського контролю за додержанням конституційних гарантій прав і свобод людини, що впливають на здорове довголіття і суспільну безпеку.

—  формування суспільної свідомості  щодо здоров’я як найвищої цінності життя;

2.1         Завдання:

— сприяння створенню суспільної системи для збереження та захисту фізичного, морального і духовного здоров’я нації шляхом самоорганізації громадян через відродження та подальший розвиток і використання досягнень народної медицини та діючої охорони здоров’я;

—  громадський контроль за діяльністю державних органів у справі охорони здоров’я та довкілля, громадський вплив на формування державної політики в системі охорони здоров’я  України та екології, внесення пропозицій до органів державної влади і місцевого самоврядування різних рівнів;

— участь у публічних виступах співгромадян, ініціювання та проведення громадських акцій з питань захисту та збереження здоров’я народу України;

— збирання та поширення інформації про оптимальні шляхи досягнення здорового довголіття,проведення заходів, спрямованих на оздоровлення, зменшення захворюваності та смертності від захворювань, популяризація та утвердження здорового способу життя, сприяння високоякісному профілактичному оздоровленню, обстеженню,  лікуванню та відпочинку членів Об’єднання,  співвітчизників;

— створення дієвої та авторитетної мережі фахівців з питань здорового довголіття, досягнення кращих вітчизняних та світових стандартів оздоровлення людини шляхом відродження і впровадження народної традиційної медицини, вивчення та поширення досвіду їх роботи, формування позитивного  іміджу та  репутації учасників;

—  утвердження професійних та етичних стандартів, дружніх та ділових взаємостосунків членів   Об’єднання,  додержання загальнолюдських та національних засад моралі та поведінки;

— відкриття та організація роботи оздоровчо-профілактичних центрів здорового довголіття, оснащення їх  сучасним обладнанням, проведення діагностично-профілактичного обстеження і оздоровлення населення, організація громадського руху Здорового способу життя, підтримка програм щодо раціонального харчування, активної боротьби із зловживанням алкоголю та тютюнопалінням;

— відкриття соціальних Центрів здорового довголіття, співпраця з органами державної влади та місцевого сомоврядування в організації їх діяльності;

— відкриття будинків відпочинку, санаторіїв, профілакторіїв для членів об’єднання, дітей, інших пільгових категорій та самотніх громадян;

— створення оздоровчої соціальної мережі самоорганізації громадян, каси взаємодопомоги, кредитних спілок, неприбуткових кооперативів різних напрямків;

— відкриття підприємств по вирощуванню, переробці, фасуванні та збуту екологічно чистої  сільськогосподарської продукції і лікарських рослин для оздоровлення, профілактики та реабілітації  населення;

— недопущення дискримінації молоді, громадян пенсійного і передпенсійного віку з метою залучення їх до добровільного виробничого процесу у відповідності до вимог чинного законодавства,  відкриття відповідних виробничих та господарських підприємств;

— організація спортивно-оздоровчих та профілактичних заходів для різних вікових категорій членів та прихильників Об’єднання, співпраця із зацікавленими закладами і організаціями в проведенні спортивно-оздоровчої та просвітницько-виховної роботи серед громадян;

— виховання соціально-політичної культури, відродження національних звичаїв та обрядів, впровадження нових традицій українства щодо збереження історико-культурної, духовної спадщини, традицій народної культури активного довголіття і здорового способу життя;

— залучення населення  до охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання  в належному стані життєвоважливих територій, співпраця з органами самоорганізації громадян;

— підтримка громадянських (особливо молодіжних) ініціатив утвердження здорового способу життя, організація та проведення просвітницької роботи, тісна співпраця з усіма засобами масової інформації, залучення до участі в діяльності Об’єднання молоді та досвідчених фахівців, волонтерів, формування команд Почесних членів та Місіонерів;

— співпраця в реалізації спільних проектів з  усіма зацікавленими державними установами та органами місцевого самоврядування,  медичними, освітніми, культурними, науковими, екологічними, та іншими закладами, громадськими  об’єднаннями, релігійними, спортивними організаціями, бізнесовими структурами, фізичними особами з питань забезпечення здорового довголіття людей як в Україні, так і за кордоном;

— підвищення  кваліфікації  фахівців   з   питань традиційної народної медицини здорового довголіття, організація шкіл менеджерів, консультантів та організаторів структурної розбудови, навчальних семінарів, конференцій, «круглих столів»  в напрямку популяризації здорового способу життя, профілактичних заходів, поширення інформації про власну діяльність та пропаганда ідей Об’єднання як власними, так і діючими ЗМІ в Україні та за її межами;

— відкриття на території  України  відділень: первинних осередків, Громадських приймалень, регіональних Центрів Об’єднання,  лабораторій перевірки якості лікувальних засобів, продуктів харчування і стану природного середовища,  анонімних профілактичних Центрів здорового способу життя,  Центрів здоров’я, цілодобових консультативних пунктів;

— співробітництво з вітчизняними і міжнародними організаціями, бізнесовими структурами, благодійними фондами та міжнародними фондами донорів,  обмін досвідом;

— формування апарату керівництва для здійснення повсякденної роботи відповідно до штатного розкладу, навчання якісно новим методам управління, підвищення кваліфікації;

— участь у проектах і програмах спрямованих на пропаганду та популяризацію статутних цілей та завдань Об’єднання, організація культурно-масових заходів, творчих вечорів, фестивалів, свят, інших культурно-просвітницьких заходів;

— організація роботи волонтерів, громадських приймалень, експертно-юридичних консультацій, прес-центрів,  видавничо-поліграфічних центрів, тощо;

— встановлення, прямих міжнародних контактів і зв’язків, укладення відповідних  угод,  участь у здійснені заходів, що не суперечать міжнародним обов’язкам України.

3. ЧЛЕНИ ОБ’ЄДНАННЯ,  ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.

3.1 Членство в Об’єднанні є добровільним, фіксованим.Передбачається  індивідуальне, колективне та почеснечленство.

3.3 Індивідуальними членами Об’єднання можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, які досягли повноліття, визнають Статут, приймають участь у реалізації статутних завдань і сплачують членські внески.

3.4. Прийом в індивідуальні члени проводиться за рішенням Президії на підставі письмової заяви або звернення через Інтернет. Членам Об’єднання видається квиток єдиного зразка.

3.5. Колективними членами Об’єднання можуть бути колективи підприємств, установ, закладів, громадських організацій,  які визнають статут Об’єднання, працюють над реалізацією статутних цілей і завдань, всіляко підтримують його діяльність, дбають про  позитивний імідж  громадської організації та авторитет її учасників.

3.6. Прийом колективних членів проводиться за рішенням Президії на підставі письмового звернення згідно рішення колективу або керівного органу громадської організації.

3.7.. Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.

3.8.. Почесним членом, може бути член Об’єднання, який є членом Об’єднання не менше трьох років, згідно письмового клопотання загальних зборів первинного осередку або Президії, досяг значних успіхів в роботі одного із напрямків чи зробив значний внесок в розбудову Об’єднання. Рішення про присвоєння Почесного звання приймається Всеукраїнськими зборами. Почесним членам видаються іменні посвідчення, відзнаки та винагороди. Почесний член має право бути членом Почесної ради.

3.9. За значні досягнення  члени Об’єднання можуть бути нагороджені Почесною грамотою, значком, цінним подарунком та відзначені іншими нагородами.

3.10.  Передбачається створення дитячо-молодіжної групи віком від 14 до 18 років. В окремих випадках (за рішенням Ради місцевого осередку та письмовою заявою одного з батьків чи опікунів дитини) в дитячо-молодіжну групу може бути прийнята особа з 10 років. Членство в дитячо-молодіжній групі є фіксованим, прийом здійснюється на підставі рішення місцевого осередку.

3.11. При первинних осередках Об’єднання можуть створюватись групи  прихильників, що діють на підставі Статуту. Членство прихильників є фіксованим, без видачі членського квитка. Прихильники приймають участь у зборах (з правом дорадчого голосу) та заходах, фінансово та матеряльно сприяють Об’єднанню.

3.12. Членство в організації припиняється на підставі письмової заяви чи звернення через інтернет члена Об’єднання або рішення керівного органу колективного члена за рішенням Президії.

3.14. Членство прихильників та членства в дитячо-молодіжній групі припиняється на підставі письмового або усного особистого звернення чи за письмовою заявою одного з батьків  (опікунів) згідно рішення Активу місцевого осередку.

3.15. У випадку неодноразового порушення вимог Статуту член Об’єднання може бути виключений за рішенням Президії.

3.16. Права  члена Об’єднання:

— обговорювати на зборах і засіданнях виборних органів Об’єднання усі питання порядку денного, вносити пропозиції до керівних органів Об’єднання, висловлювати свою думку і відстоювати її;

— надавати матеріальну допомогу, вносити додаткові та цільові внески;

— обирати та бути обраним до керівних органів;

— на захист  своїх прав, інтересів та соціального статусу;

— приймати безпосередню участь у всіх заходах, що проводяться Об’єднанням;

— одержувати інформацію про діяльність  Об’єднання;

— на  відзнаки та винагороди;

— користуватись матеріальною базою  Об’єднання та іншими можливостями  для здійснення статутних завдань,  користуватись пільгами, які надаються членам організації;

— члени Об’єднання можуть мати також інші права, включаючи право добровільного виходу з  Об’єднання, у передбаченому Статутом порядку.

3.17 Обов’язки члена Об’єднання:

— брати участь у виконанні статутних завдань Об’єднання, пропагувати основні напрямки діяльності;

— сприяти позитивному іміджу та росту авторитету Об’єднання, проявляти ініціативу та творчість у безпосередній діяльності;

— виконувати рішення керівних органів Об’єднання та взяті на себе зобов’язання;

— приймати участь у зборах та заходах Об’єднання,  підтримувати громадські ініціативи ;

— вивчати, впроваджувати, накопичувати і передавати передовий власний, вітчизняний і зарубіжний досвід та використовувати новітні технології;

— своєчасно сплачувати членські внески.

               4.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАННЯ

4.1. ВищиморганомОб’єднання єВсеукраїнськізбори, які скликаються в міру потреби, але не рідше одного разу у два роки. Позачергові збори можуть бути скликані за рішенням Президії, Колегії або за письмовою вимогою не менш як 50%+1членів  Об’єднання.

4.2.Звітно-виборні збори проводяться раз вп’ятьроків, на яких обираються керівні органита здійснюють свої повноваження до їх переобрання або відкликання.

4.3  Дата, місце проведення та порядок деннийВсеукраїнських зборів за рішенням Президіїповідомляється членам Об’єднання виконавчою Дирекцією за тридцять днів до їх проведення у письмовій формі, факсимільним повідомленням, телеграфом, SMS-повідомленням  або електронною поштою.

4.4 Пропозиції щодо порядку денногоВсеукраїнських зборівчлениОб’єднаннянадсилають до Президіїне пізніше, ніж за двадцять днів до датиїхскликання. Рішення про включення питаннядо порядку денного приймає Президія. Збори розглядають лише ті питання, які надіслані своєчасно та включені до порядку денного.

4.5До виключеної компетенції Всеукраїнських зборів належить:

— затвердження СтатутуОб’єднання, внесення  змін і доповнень;

— затвердження символіки;

— визначення основних напрямків статутної діяльності;

розгляд і затвердження звітів, обрання та відкликання керівних органів Об’єднання;

— затвердження рішень Президії про присвоєння Почесних звань,  винагород;

— розгляд питань щодо реорганізації або ліквідації Об’єднання;

— розгляд та затвердження принципових напрямків співпраці з Міжнародними об’єднаннями, бізнесовими структурами, донорами, благодійними Фондами, тощо;

—  вирішення  інших важливих питань, пов’язаних із  статутною діяльністю Об’єднання.

4.6 Всеукраїнські збори  вважаються правомірними, якщо в їх роботі бере участь більше половини делегатів (представників) наявних місцевих осередків Об’єднання, згідно встановленої Колегією квоти.

4.7 Рішення приймаються більшістю голосів присутніх. Кожен делегат має один голос. При прийняті рішення про ліквідацію, реорганізацію, а також внесення змін і доповнень до Статуту рішення приймається  не менше як 2/3 голосів делегатів. Питання щодо реорганізації чи ліквідації Об’єднання приймається більшістю не менш як ¾  голосів делегатів.

4.8.Індивідуальні та колективні члени Об’єднання  беруть участь у Всеукраїнських  зборах через  делегатів на підставі рішення Загальних зборів місцевого осередку, колективу або керівного органу ГО.

4.9. Під час проведення зборівведеться протокол якийпідписується головою  та секретаремзборів. Термін зберігання протоколів не менше 15 років.

4.10 Рішення, прийняті на Загальних зборах, набувають чинності з моменту їх прийняття.

4.11. У період між зборами керівництво діяльністю Об’єднання здійснює Громадська колегія, до складу якої входить Президент Об’єднання , Перший Віце-Президент,Віце-Президенти, радники Президента, представники регіональних структур,  інші члени Об’єднання.

4.12. Громадська Колегія:

—          скликає Всеукраїнські збори  Об’єднання;

—          керує поточною діяльністю, розробляє засади зовнішньої та внутрішньої діяльності, розглядає питання організаційної, оздоровчої, виховної та благодійної роботи;

—          представляє та захищає інтереси своїх членів та інтереси Об’єднання;

—          приймає рішення  про створення та закриття місцевих осередків;

—          ініціює та засновує госпрозрахункові установи та організацій, підприємства із статусом юридичної особи, затверджує їх Статути та Положення;

—          формує штатний розклад, визначає форми та розмір винагороди штатних та найманих працівників;

—          затверджує кошториси з надходжень та витрат, звіти про витрати коштів;

—          визначає порядок і розмір членських і вступних внесків;

—          організовує  роботу    по    збиранню    коштів від вітчизняних та міжнародних спонсорів, фондів, інших благодійних структур, від здійснення власної діяльності.

—          розпоряджається    коштами,  веде   господарську діяльністьОб’єднання   в рамках своєїкомпетенції відповідно до  Положения   про  фінансово-господарську та  фінансово-економічну діяльність.

—          розглядає заяви про вступ і вихід з Об’єднання, веде облік членів, оформляє членські квитки, розглядає питання щодо присвоєння Почесних звань;

—          вносить пропозиції на розгляд Всеукраїнських зборів щодо внесення змін і доповнень до Статуту та символіки;

—           здійснює координацію діяльності членів Об’єднання;

—          приймає інші рішення з питань діяльності   Об’єднання.

4.14  ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ.

      Президент та  Віце-Президенти обираються Всеукраїнськихзборами на пятьроківу відповідності з цим Статутом та здійснюють свої повноваження до їх переобрання або відкликання.

4.14.1 ПРЕЗИДЕНТ

— організовує роботу Президії, здійснює контроль за роботою виконавчої Дирекції, вносить пропозиції щодо роботи по виконанню статутних завдань та регламенту роботи або делегує частину своїх повноважень посадовим особам Об’єднання;

— без довіреності представляє Об’єднання перед державними органами та установами, будь-якими юридичними та фізичними особами, укладає від імені Об’єднання угоди, контракти;
— видає накази, розпорядження, доручення, відкриває рахунки в установах банків,  затверджує посадові інструкції та інші обов’язкові для виконання членами Об’єднання..документи;
— здійснює поточне управління майном та фінансовими ресурсами;
—  підписує всі офіційні, фінансові та банківські документи;

—  здійснює кадрову політику, формує штатний розклад, розробляє посадові інструкції, укладає трудові договори (контракти) з посадовими особами Об’єднання та інше.

4.14.2 Перший Віце-Президент — Перший заступником Президента  Об’єднання з організаційно-методичної роботи:

—  виконує обов’язки Президента Об’єднання на час його відсутності або неможливості виконувати свої обов’язки;

— відповідає за розбудову структури Об’єднання, організовує та веде навчально-методичну роботу;

— здійснює контроль за роботою Прес-центру і Секретаріату;

— скликає позачергові збори Об’єднання за дорученням Колегії у разі, якщо Президент Об’єднання не може приступити до обовязків або не виконує їх протягом шести місяців.

4.14.3    Віце-Президенти- заступники Президента з визначальних питань статутної діяльності, виконуютьокремі повноваження Президента  Об’єднанняза його дорученням, або за дорученням Колегії.

 

4.15      ПРЕЗИДІЯ.

—          до складу президії входять: Президент, Перщий віце-президент, віце-президенти, радники президента, (за обов’язковою участю секретаря, керівника  ПРЕС-центру);

—          до складу президії також можуть бути обрані: керівники регіональних центрів, лідери мережевих відділень, консультанти, почесні та інші члени Об’єднання.

—          засідання президії проводиться не рідше одного разу в квартал.

—          розробляє стратегію розвитку працює над удосконаленням напрямків діяльності та оптимальних шляхів ефективного вирішення  статутних завдань;

—          приймає рішення щодо прийому та виключення членів Об’єднання, тимчасового припинення членства, присвоєння почесних звань, вручення винагород;

—          корегує діяльність структурних підрозділів приймає відповідні рішення, або виносить на розгляд колегії чи Загальних зборів.

—          заслуховує щорічні та за звітний період звіти Президента та  ревізійної комісії;

—          розробляє заходи по ліквідації кри;тичних зауважень

4.16 ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ОБ’ЄДНАННЯ.

1.                  Дирекція є виконавчим органом Об’єднання, який працює над виконання статутних завдань, рішень керівних органів, здійснює поточну діяльність Об’єднання.

2.                  Дирекція утворюється Президієюза поданням Президента Об’єднання,  Керівництво Дирекцією здійснює виконавчий Директор, якого призначає Президент Об’єднання.

3.                  До складу виконавчої Дирекції входять:

—  виконавчий директор, бухгалтер, програміст, юрист, секретар, можуть входити інші фахівці на постійній або тимчасовій основі.

4.                  Виконавча Дирекція працюєу відповідності до Положення, затвердженого Президією.

4.17. Почесна рада.

— Почесна рада створюється  щонайменше як із трьох Почесних членів Об’єднання рішенням Колегії;

— Почесна рада розробляє Положення Ради, яке затверджується колегією Об’єднання;

— Почесна рада організовує свою роботу у відповідності до статутних засад і Положення  Ради;

— член ради може бути позбавлений статусу члена Почесної ради згідно подання Почесної ради рішенням Всеукраїнських зборів.

 

4.18  МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ.

1.       Місцеві осередки – основаОб’єднання.

Місцеві осередки створюються за територіальним принципом за місцем роботи, навчання,проживання при наявності не менше 3 чоловік.

2.      Місцеві осередки організовують своюдіяльність у відповідності з данимСтатутом.

3     Місцеві осередки можутьнабуватистатусуюридичної особи  або легалізуватисвою діяльність шляхом повідомлення про заснування в установленому законом порядку.

1.                  Вищим керівним органом місцевих осередків є  Загальні збори (Конференція), які проводяться в останньому кварталі кожного року. Рішення зборів підписується головою та секретарем зборів. Копії рішень зборів передаються в письмовій або електронній формі до Президії Об’єднання в місячний термін після їх проведення. Термін зберігання документації п’ятнадцять років.

2.                  У період між Загальними зборами керівництвомісцевогоосередку здійснює громадський Актив.

3.                  Звітно-виборні  Загальні збори (Конференція) обирають керівний орган місцевого осередку — громадський Актив терміном на п’ять років. Загальні збори визначають чисельний склад Актив в залежності від загальної кількості членів місцевого осередку.    6. Засідання Активу проводиться не менше одного разу на квартал і є правомірним, коли в його роботі бере участь не менше двох третин членів Активу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх. Рішення підписується головою  та секретарем засідання.

4.19. Громадська Місія..

4.19.1. Кожен член Об‛єднання, в разі активної діяльності щодо реалізації  статутних засад громадської організації, рішенням Всеукраїнських зборів може отримати особливий статус – Місіонер Об‛єднання.

4.19.2.Формою зібрання Місіонерів є Національний Форум, який, за узгодженням з Президією, проводиться щорічно у регіонах України, що  досягли досвіду роботи і мають необхідний  для його проведення інтелектуалний, матеріальний та фінансовий ресурс. Учасниками форуму може бути кожен бажаючий громадянин України.

4.19.3. Рішення Форуму  розглядаються Всеукраїнськими зборами з відповідно розробленими заходами щодо  реалізації внесених пропозицій або сприяння керівних органів самореалізації висловлених ідей та ініціатив.

4.19 РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

4.19.1. Органом контрою фінансової діяльностіОб’єднання є Ревізійна комісія, яка обирається Всеукраїнськими зборами в складі не менше трьох осіб, терміном на п’ять  років.

4.19.2. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансової діяльності за дорученням  зборів, засідань Колегії та Активу (у місцевих осередках), власною ініціативою не менше, ніж один раз на рік та звітує про її результати відповідно керівним органам  Об’єднання.

4.19.3. Ревізійна комісія має доступ до фінансових звітівів, бухгалтерських та інших документів.

4.19.4.Керівні органи Об’єднання  не можуть бути членами Ревізійної комісії.

4.19.5.Члени Комісії можуть брати участь у засіданнях  керівних органів з правом дорадчого голосу.

4.19.6. Засідання Ревізійної комісії проводиться в міру потреби, але не рідше одного разу в півріччя.

5. КОШТИ ТА МАЙНО.

5.1. Об’єднання може мати у власності кошти, майно, матеріальні та нематеріальні активи, необхідні для здійснення її статутної діяльності, не передбачає отримання прибутку.

5.2. Об’єднання може набувати право власності на кошти та майно,передане  членами Об’єднання, спонсорами абодержавою; набуте від вступних та членських внесків;пожертвуване громадянами, підприємствами, установами,та організаціями, благодійним фондами, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів  та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

 5.3. Об’єднаннямає право на майно та кошти, набуті в результаті господарської та іншої діяльності,заснованих нею  підприємств, самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном та коштами через свої статутні органи в межах їх компетенції, формує Резервний фонд, фонд оплати праці найманих працівників, інших фондів.

6. ПОРЯДОК  ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО  СТАТУТУ.

6.1. Кожний член Об’єднання може вносити пропозиції про зміни та доповнення до Статуту, які підлягають обов’язковому розгляду керівними органами Об’єднання згідно чинного законодавства.

6.2. Зміни і доповнення до Статуту вносяться за рішенням Всеукраїньських зборів Об’єднання,  якщо за них проголосувало не менще 2/3 присутніх.

7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІІ ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ.

7.1 Об’єднання припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації.

7..2.Реорганізація Об’єднання здійснюється за рішенням Всеукраїнських зборів, якщо за рішення подано не менше 2/3 голосів делегатів. Права та зобов’язання Об’єднанняпереходять до її правонаступниківу відповідності до чинного законодавства.

7.3.Ліквідація  Об’єднання  здійснюється за рішенням Всеукраїнськихзборів, якщо за рішення подано не менше 2/3 голосів делегатів або за рішенням суду.

7.4.Орган, який прийняв рішення про ліквідацію призначає ліквідаційну Комісію, яка оцінює наявне майно  Об’єднання, розраховується з державою та кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження до органу, що її призначив.

7.6.Кошти та інше майноОб’єднання, в разі йоголіквідації, не можуть перерозподілятися між  членамиОб’єднання, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації  відповідного виду, або за рішенням суду, у передбачених законодавством випадках, спрямовуються в доход держави.

7.7. Ліквідація  Об’єднання вважається закінченою, а діяльність – припиненою з моменту внесення запису про ліквідацію Об’єднання в Державний реєстр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *