Archives : Ноя-2017

Окт 22, 2017

0

П’явки та перекис водню

http://www.piyavka.com.ua

П’явки та перекис водню можуть замінити хірургічний скальпель і медикаменти

Кандидат медичних наук Анатолій БАННИЙ протягом 30років працював хірургом, рятуючи людей за операційним столом. Проте останні п'ять років він надає перевагу консервативному лікуванню: за допомогою гірудотерапії — лікування п'явками та перекисом водню. І вважає, що в разі багатьох захворювань ці методи не мають рівних. У цьому він переконався спочатку на власному досвіді, а згодом, лікуючи сотні пацієнтів.

ГІРУДОТЕРАПІЯ ВРЯТУВАЛА ВІД ОПЕРАЦІЇ

— У мене з'явився сильний біль у спи­ні, — розповідає Анатолій Васильович. — Під час обстеження виявили шість міжхребцевих гриж. Консервативне лікува­ння не допомогло. Довелося робити опе­рацію з видалення двох гриж. На деякий час мій стан поліпшився. Але через півто­ра року знову став турбувати біль у хре­бті, який віддавав у ногу, мені стало ва­жко ходити. Однак я розумів, що насту­пна операція може принести лише тимчасове полегшення, а може й зовсім не дати позитивного результату. Проходячи повз кабінет гірудотерапії, я вирішив зай­ти туди. Після закінчення першого сеансу встав, став одягатися і тут піймав себе на думці, що роблю це вільно, хоча раніше ці прості рухи спричиняли відчутний біль.

Вилікувавшись за допомогою п'явок, Анатолій Васильович зацікавився цим методом. Анатомію та фізіологію людини він, хірург з величезним досвідом, знав на відмінно, тепер довелося доповнюва­ти свої знання інформацією про енерге­тичні меридіани, чакри, акупунктурні точки, вивчати різні школи гірудотерапії.

П'ЯВКА ОЧИЩАЄ КЛІТИНИ Й НАПОВНЮЄ ЇХ ЛІКАМИ

Гірудотерапію застосовували в меди­цині тисячоліттями. Протягом тривалого часу вона була головним методом у лі­куванні хворих. Недаремно земські ліка­рі, йдучи на виклик до хворого, брали з собою стетоскоп і банку з п'явками. Ад­же ця маленька істота — це фабрика найрізноманітніших біологічно активних речовин (понад 150), за допомогою яких відбувається швидке полегшення самопочуття хворого і швидке його оду­жання. Одним з головних компонентів, які виділяє п'явка, є гірудин.. Він розрі­джує кров і розсмоктує тромби. Що сто­сується останніх, то фармакологічними препаратами цього досягнути не мо­жливо. Тому п'явка не має альтернати­ви у профілактиці та лікуванні ішемічної хвороби серця, гіпертонії, інфарктів, ін­сультів, тромбозів тощо. Ще один ко­мпонент — гіалуронідаза — руйнує на­шарування шлаків на клітинах, сприяє їх виведенню. Унаслідок цього в клітині ві­дновлюються обмінні процеси: надхо­дять поживні речовини, кисень, виво­дяться продукти обміну. Це дуже важли­во. Адже організм сучасної людини ду­же зашлакований через брудне повітря, неякісну воду, захімізовані продукти ха­рчування. Це одна з головних причин виникнення хвороб.

Фермент колагеназа, який виробляє п'явка, має властивість розсмоктування рубців, спайок, які виникають в організмі внаслідок запальних процесів, заважа­ючи повноцінній роботі органів, провоку­ючи в них застійні явища, порушуючи їх функції.Таким чином можна охарактеризувати кожну з біологічно активних речовин, що є в секреті п'явки.

П'явка не лише насичує організм «лі­ками», а й відсмоктує погану застояну кров. Тож до очищеного від шлаків місця надходить нова, свіжа, та ще й збагачена біологічно активними речовинами. Таким чином досягається головна мета будь-якого лікування — нормалізація кровообі­гу, .відновлення обміну речовин, надхо­дження кисню та поживних речовин, ви­ведення відходів. За таких умов функці­онування організму минають усі його хво­роби.

ГІРУДОТЕРАПІЯ — БІОЕНЕРГЕТИЧНА РЕГУЛЯЦІЯ

Метод гірудотерапії дає змогу дося­гнути ще одного надзвичайно важливого ефекту — відновлення біоенергетичного балансу організму. Відомо, що людина — це відкрита біологічна система. Вона зв'язана з простором, з якого черпає енергію. Цей зв'язок відбувається через 7 чакр, що акумулюють енергію, і 12 ме­ридіанів, які проводять її до органів і си­стем. У разі порушення енергообміну ві­дбуваються збої в роботі в тій ділянці, енергопостачання якої частково чи повні­стю перекрито. Московські науковці до­вели, що п'явка має здатність відновлю­вати енергетичний взаємозв'язок люди­ни і космосу. Під час дослідження ауру пацієнтів фотографували за допомогою спеціального приладу до застосування гі­рудотерапії і через кілька хвилин після сеансу. Якщо на перших знімках чітко ви­дно розриви в біополі учасників експери­менту, то на других воно має цілісну структуру.

— Застосовуючи гірудотврапію паці­єнтам, — каже лікар, — я враховую і фізі­ологічну дію п'явки, й енергетичну. Тому, по-перше, п'явки ставлю на акупункту­рні точки — проекцію хворих внутрішніх органів, які розміще­ні на енергетичних меридіанах, по-дру­ге, на місця розмі­щення судин, які по­стачають хворий орган кров'ю. Адже до­ведено, що п'явка відсмоктує кров з гли­бини 15—20 см. Тож, якщо її поставити на проекцію печінки, то вона очистить цей орган, якщо на нирки — забере бруд з них тощо. Крім того, п'явки ставляться і на точках центральних магістральних су­дин, щоб нормалізувати не лише локаль­ний, а й загальний кровообіг усього орга­нізму.

ЗНЕШКОДЖУВАЧ ВІРУСІВ, ГРИБКІВ ТА ІНФЕКЦІЙ

П'явки очищають організм не лише від шлаків, а й від вірусів, інфекцій, грибів та інших паразитів. До того ж справляються з найпотужнішими збудниками хвороб. Під час одного експерименту п'явці вве­ли збудник сибірки. Через три місяці від нього не залишилося й сліду — п'явка знешкодила, переробила й вивела. За­раз вивчають можливості гірудотерапії в лікуванні такого грізного захворювання, як гепатит С. І вже отримано дуже обна­дійливі результати.

— Я на власній практиці неодноразово переконувався, що в лікуванні панарицію (нарив кістки) п'явка не має рівних. За­звичай цю хворобу лікують лише хірургі­чним шляхом. Але варто поставити кілька разів на хворе місце п'явку, і нарив ми­нає. Так само успішно лікують й інфекцій­ні ураження внутрішніх органів, — розпо­відає Анатолій Васильович.

УНІВЕРСАЛЬНЕ Й КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ

Зважаючи на властивості речовин, які виробляє п'явка, гірудотерапія помічна у разі лікування найрізноманітніших недуг. Як уже зазначалося вище, з допомогою п'явок лікують серцево-судинні пробле­ми; хвороби органів травлення — холе­цистити, гепатити, панкреатити; сечостатевої системи — аденоми, фіброми, кісти (ці новоутворення значно зменшу­ються в розмірах чи й повністю розсмо­ктуються), простатити, безплідність, за­пальні процеси, ендометріози; очей — поліпшує зір, сприяє розсмоктуванню глаукоми; варикозне розширення вен; трофічні виразки; геморой; ендокринної системи: допомагає знизити рівень цу­кру в крові; нормалізувати роботу щито­подібної залози; остеохондрози, міжхре-бцеві грижі, захворювання суглобів, про­блеми шкіри. Гірудотеранія поліпшує мо­зковий кровообіг, підвищує працезда­тність, омолоджує організм тощо.

Завдяки комплексному впливу на ор­ганізм, вона лікує не лише окремі захво­рювання, а весь організм у цілому. Тож дуже часто хворі, які прийшли з однією проблемою, після курсу гірудотерапії відзначають, що позбулися й інших хво­роб. Приміром, лікували варикоз, а одночасно досягли поліпшення зору, зниження рівня цукру в крові, нормаліза­ції артеріального тиску. До речі, що стосується останнього, то двох курсів ліку­вання п'явками достатньо, щоб відпала потреба в гіпотензивних (для зниження тиску) таблетках на тривалий час.

Гірудотерапія підвищує імунітет, пробуджує потенційні резерви організму. Про це свідчить наступне наукове дослі­дження. Діти, зачаті батьками, які напе­редодні пройшли курс гірудотерапії, ви­ростають фізично сильнішими, мають ви­щий інтелектуальний розвиток порівняно зі своїми однолітками. У цьому немає ні­чого дивного. Адже внаслідок лікування п'явками в жінок нормалізується функція утворення здорових яйцеклітин, а у чоло­віків — сильних сперматозоїдів, отже за­родок, з якого розвивається дитина, от­римує найякісніший матеріал.

Гірудотерапія — метод самодостатній і високоефективний. Але Анатолій Васи­льович вирішив посилити його ще одним, на його думку, дуже результативним — перекисом водню:

— Ефективність цього методу досяга­ється внаслідок насичення тканин атома­рним киснем, який відразу потрапляє в клітину. Разом з гірудотерапією він осо­бливо дієвий. П'явка очищає шлях для надходження кисню, а перекис водню по­стачає його. Атомарний кисень усуває рі­зноманітні патологічні процеси, зокрема, розсмоктує холестеринові бляшки, очи­щає кров від патогенних вірусів, бактерій, грибів. Крім того, ця речовина бере участь в утворенні гамма-інтерферону, підвищуючи імунітет, у роботі гормональ­ної системи, посилює активність важли­вих гормонів, стимулює процеси утворе­ння вітамінів і мінеральних солей, забе­зпечує обмінні процеси білків, жирів та вуглеводів, може замінити функції інсулі­ну у разі цукрового діабету, пришвидшує процеси накопичення й розподілу енергії, розширює судини головного мозку, периферійні та коронарні судини організму, грудну аорту, легеневі артерії тощо.

Завдяки цим властивостям, перекис водню насичує тканини легень киснем, стимулює відходження мокротиння в разі захворювань органів дихання, очищає су­дини, відновлює функції головного мозку і зорового нерва за його атрофії, дає по­зитивний результат у разі лікування гіпе­ртонії, атеросклерозу, головного болю, шуму в голові, захворювань органів тра­влення, невралгій, герпесу, цукрового ді­абету, захворювань сечостатевої систе­ми, гайморитів, синуситів, бронхітів, ва­рикозного розширення вен, алергій, ар­тритів, шкірних захворювань, хвороб вуха та багатьох інших.

Доктор У. Дуглас, дослідник проблеми СНІДу, після низки експериментів ствер­джує, що хворі на СНІД, які перебувають на останній стадії хврроби, після півтора­місячного лікування перекисом водню поверталися на роботу, отримували мо­жливість вести повноцінне життя.

— Сьогодні в засобах масової інфо­рмації популяризують застосування перекису водню. І дуже багато людей його п’ють за розписаними схемами.Це мо­жна робити. Але за такого способу засто­сування потрібно досить тривалий час (рік-два), щоб досягнути якогось ефекту. Я вводжу пацієнтам перекис водню внутрішньовенно. У цьому разі він відразу потрапляє в кров, швидко доходить до клітин і починає там діяти, — пояснює Анатолій Васильович. — Але. звісно, цей метод може застосовувати лише лікар.

БЕЗ ПРОТИПОКАЗАНЬ І ВІКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ

Хоча з розвитком фармації про методи гірудотерапії та лікування перекисом во­дню стали забувати, нині до них поверта­ються знову. Адже синтетичні медикаме­нти мають шкідливу побічну дію, спричи­нюють алергізацію організму, тоді як при­родні методи практично не мають проти­показань. І найголовніше — вони працю­ють не з наслідками захворювання, а з причиною, усуваючи застій крові в капі­лярах та гіпоксію тканин. Тому їх застосу­вання дає позитивні результати навіть у разі задавнених хвороб.

— Кілька років тому до нас звернувся 80-річний чоловік, який мав «букет» захворювань: серцева задишка, підвище­ний тиск, набряки ніг, біль у суглобах, — згадує Анатолій Банний. — Наш кабінет міститься на другому поверсі. І спочатку дідусю було важко до нього добиратися — зупинявся через кожні 3 сходинки, щоб віддихатися та перепочити. Але пі­сля 2 курсів лікування він не лише шви­дко й без зупинки сходить на другий по­верх, а й з власної ініціативи допомагає медсестрам носити важкі пакунки з кра­пельницями.

Спостерігаючи за разючими змінами у здоров'ї своїх пацієнтів, Анатолій Васи­льович широко пропагує п'явки та пере­кис водню — як ефективні засоби лікува­ння. І не лише серед пацієнтів, а й своїх колег-лікарів. Бо переконався, що за їх допомогою можна уникнути багатьох операцій, зменшити вживання медикаме­нтів, а за багатьох «невиліковних» хвороб — досягнути повного одужання.

— До нас дуже часто звертаються хворі, які роками безрезультатно лікувалися і стаціонарно, і амбулаторно, і дуже приємно спостерігати за маленьким дивом — зціленням змученої хворобою та безнадією людини, — зізнається лікар Банний.